บริการนักศึกษา

บริการประกันอุบัติเหตุ

การให้บริการของงานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2553
นักศึกษา และบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินประกันคนละ 180,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครั้งละไม่เกิน 18,000 บาท นอกจากนี้หากนักศึกษาต้องสูญเสียอวัยวะ หรือนักศึกษาต้องทุพพลภาพ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ โดยเริ่มการคุ้มครองตั้งแต่วันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ

นักศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุกับทางมหาวิทยาลัยจะได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อเข้ารับการรักษา (ในกรณีได้รับอุบัติเหตุ) แต่ถ้าไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาต้องสำรองจ่ายเงินแล้วมายื่นเรื่องขอเบิกเงินคืนที่สำนักงานกิจการนักศึกษา

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน(กรณีสำรองจ่ายเงิน)

1. นักศึกษานำใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อของนักศึกษา ยื่นที่สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10) ชั้น 5 ห้อง 501

2. นักศึกษาเซ็นต์ชื่อเมื่อมาส่งเอกสาร

3. รอรับเงินค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุคืนเข้าบัญชีธนาคาร ประมาณ 4 สัปดาห์

4. นักศึกษาติดต่อขอรับใบรับเงินที่งานประกันอุบัติเหตุ สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501

5. นักศึกษานำใบเสร้จรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นรับเงินที่สำนักงานการคลัง อาคาร 1 ชั้น L

  เอกสารที่ต้องใช้ อุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุจากรถ
1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล / /
2 ใบรับรองแพทย์ / /
3 สำเนาใบลงทะเบียนเรียน / /
4 ตารางกรมธรรม์(พ.ร.บ.)   /
5 สำเนาใบขับขี่   /
6 สำเนาบัตรประชาชน   /
7 สำเนาทะเบียนบ้าน   /
8 สำเนาทะเบียนรถ   /
9 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ   /
10 เอกสารอื่นๆ หนังสือมอบอำนาจ / /

กรณีประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต

เอกสารที่ต้องใช้ อุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุจากรถ
1 บัตรประจำตัวนักศึกษา / /
2 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต / /
3 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดา) / /
4 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(มารดา) /
5 ใบชันสูตรศพ(ที่ระบุว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไร) /
6 ใบมรณบัตร /
7 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(ให้ตำรวจรับรอง) /
8 ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) /
9 ใบรับรองแพทย์ และสรุปหน้างบจากโรงพยาบาล /
10 ตารางกรมธรรม์(พ.ร.บ.) /
11 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ /
12 สำเนาใบขับขี่ /
13 หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผู้ปกครองมารับไม่ได้) / /

สำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

ที่ทำการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10 ) ชั้น 5 ห้อง 501
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 2131
อีเมล์ : affair@spulive.net
วันและเวลาทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.