บริการนักศึกษา

em@il live

ประโยชน์ของ Email มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างอาจารยืกับนักศึกษา

3. เพื่อเป็นช่องทางในการส่งงาน ระหว่างอาจารยืกับนักศึกษา ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล เช่น CD-Rom

4. สามารถจัดกลุ่มเพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่มได้ เช่น กลุ่มคณะ กลุ่มสาขา

5. มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลถึง 10 GB.

6. มีปฎิทินนัดหมายส่วนตัว และสามารถแชร์ตารางนัดหมายกับเพื่อนๆได้ ช่วยบันทึกสิ่งที่ต้องทำ และเตือนสิ่งที่จะถึงกำหนด

7. สามารถใช้บริการ Windows Live Mail ได้ตามปกติ เช่น MSN, Spaces, Album, Skydrive และอื่นๆ

8. สามารถใช้งานได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ แม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว

* นักศึกษาใหม่ทุกคน สามารถลงทะเบียน Email ได้หลังจาก 7 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนรายวิชา
** นักศึกษาใหม่สามารถใช้งาน Internet/wireless/e-learning ได้หลังจากการลงทะเบียน Email แล้วเท่านั้น