บริการนักศึกษา

บริการสหกิจศึกษา-หางาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education Career Development Center) เป็นหน่วยงานกลางในระดับสถาบัน ทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า บริการหลักของศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1. งานสหกิจศึกษา มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา อันเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และก้าวออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2. งานพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นการจัดอบรม/สัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำ และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแหล่งงานทั้งลักษณะงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาในระหว่างการศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10 ชั้น5 ห้อง 508-509) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30น.

โทรศัุพท์ 02-579-1111 ต่อ 2425, 2426 โทรสาร 02-579-1111 ต่อ 2244
E-mail : job@spu.ac.th Facebook : www.facebook.com/SPUCooperative