สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องละหมาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จัดห้องละหมาดไว้สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ห้องละหมาดของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 1