สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องซ้อมดนตรี

ห้องซ้อมดนตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่ ห้อง 108 ชั้นใต้ดินอาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร10) ให้บริการนักศึกษาฝึกซ้อมดนคชตรี ในกรณีนักศึกษาทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย เช่น จัดการประกวดในรายการต่างๆ ในนามของมหาวิทยาลัยฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2138 หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 10-503