ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  2553  ( รวม 4 เดือน )

ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม 2553 ( รวม 4 เดือน )

ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2553 ( รวม 4 เดือน )