1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคจิต  หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายตามคำวินิจฉัยของแพทย์

4. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

5. เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

6. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ