1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. ใบเสร็จค่าเช่าหอพัก ประจำภาคการศึกษาแรกที่เข้าพัก พร้อมเงินประกันของ
   เสียหาย