กรณีเช่าเดี่ยว (แรกเข้า) นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหาย 6,000 บาท รวมทั้งค่าเช่าห้องพักในภาคการศึกษา 1/2553 จำนวน 4 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กรณีเช่าคู่ (แรกเข้า) นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหายคนละ 4,000 บาท รวมค่าเช่าห้องพักในภาคการศึกษา 1/2553 จำนวน 4 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)