กรณีเช่าเดี่ยว : นักศึกษาต้องชำระเงินจองห้องพักก่อนจำนวน 1,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 11,000 บาท นักศึกษานำมาชำระในวันที่ย้ายเข้าหอพักในต้นเดือนมิถุนายน 2553 พร้อมเงินประกันของเสียหาย รวมยอดที่ต้องชำระเป็นเงิน 17,000 บาท ที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรณีเช่าคู่ : นักศึกษาต้องชำระเงินจองห้องพักก่อนจำนวน 500 บาท และส่วนที่เหลืออีก 5,500 บาท นักศึกษานำมาชำระในวันที่ย้ายเข้าหอพักในต้นเดือนมิถุนายน 2553 พร้อมเงินประกันของเสียหาย รวมยอดที่ต้องชำระเป็นเงิน 9,500 บาท ที่ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม