เมื่อนักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้วนำใบเสร็จรับเงินมารับกุญแจห้องพักที่สำนักงานหอพักพร้อมทั้งกรอกเอกสารต่างๆที่หอพัก

หมายเหตุ : ส่วนค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ละเดือน นักศึกษาต้องชำระทุกเดือน ภายในวันที่ 1-7 ของแต่ละเดือน มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าปรับของการชำระเงินล่าช้า วันละ 50 บาท โดยไม่เว้นวันหยุด ซึ่งนักศึกษาสามารถมารับเอกสารใบแจ้งค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานหอพักทุกวัน ที่ 1 ของเดือน

การเข้า – ออกหอพัก    ใช้ระบบ Key Card ที่จัดให้แก่ผู้เช่าคนละ 1 ใบ (เฉพาะครั้งแรกฟรี)
เวลาเปิด – ปิดหอพัก      เปิดเวลา 05.00 น.  ปิดเวลา 24.00 น.

การเข้า – ออกนอกเวลาดังกล่าวผู้พักจะต้องแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมยาม ทราบเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง