1. ค่าเช่าห้องๆละ 3,000 บาท สามารถพักได้ 2 คน

2. ค่าไฟฟ้า (ผู้เช่าพักทุกคนในห้อง เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน)คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงภายในห้องพักในอัตรายูนิคละ  6  บาท

3. ค่าน้ำประปา (ผู้เช่าพักทุกคนในห้อง เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน)คิดตามปริมาณการใช้น้ำจริงภายในห้องพักในอัตรายูนิคละ  20  บาท

4. ค่าโทรศัพท์ คิดตามปริมาณการใช้จริง ในอัตราครั้งละ 5 บาท (สำหรับการโทรเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

5. ค่าบำรุงการใช้ TV และตู้เย็น อัตราห้องละ 500 บาท/ เดือน (ตู้เย็นจัดบริการให้เช่าทุกห้องในอัตราห้องละ 250 บาท ส่วน TV แล้วแต่ผู้เช่าที่ประสงค์จะให้จัดให้ โดยคิดค่าบริการในอัตราห้องละ 250 บาท)

6. ค่าบริการ Wireless LAN อัตราเครื่องละ 400 บาท/เดือน (จัดบริการให้กับนักศึกษาที่ต้องการใช้ส่วนตัวในห้องพัก)