1. นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหายก่อนเข้าพักอาศัย โดยจ่ายพร้อมกับค่าเช่างวดแรก ดังนี้

กรณีเช่าห้องเดี่ยว      เงินประกันของเสียหาย       จำนวน  6,000 บาท
กรณีเช่าห้องคู่            เงินประกันของเสียหาย       จำนวน  4,000 บาท

2. ค่าประกันของเสียหายจะคืนให้เต็มจำนวน เมื่อผู้พักอาศัยอยู่ครบ 4 เดือน และตรวจสอบแล้วไม่พบความเสียหายที่ต้องชดใช้

3. หากมีความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการพักอาศัยจะดำเนินการหักจากเงิน ประกันก่อนออกจากหอพัก  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ค้างชำระ

4. ถ้านักศึกษาไม่แจ้งการย้ายออกล่วงหน้า มหาวิทยาลัยจะหักค่าเช่าของเดือนต่อไป จากเงินประกันของเสียหาย จนกว่านักศึกษาจะแจ้งการย้ายออกโดยการยื่นใบคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินที่ ระบุจำนวนเงินประกัน