1. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 8.30 – 16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0  2579  1111 ต่อ 2027

2. หอพักนักศึกษาหญิง บ้านอยู่สบาย
เวลา 09.00 – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0  2561  4888 กด 0 (สำนักงานหอพัก)