1. ผู้เช่าต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดการหอพักไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2. หากพิจารณาว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเช่าพักอาศัยและหรือมีพฤติกรรมที่รบกวน ความสงบสุขของผู้พักอาศัย และ/หรือมีความประพฤติที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบ้านอยู่ สบาย

3. ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และข้อห้ามสำหรับผู้พักอาศัยของหอพักหญิง ” บ้านอยู่สบาย”

4. ไม่ชำระค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  (เนื่องจากค้างได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น)