1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักจะต้องอยู่อย่างน้อย  4  เดือน

2. นักศึกษาสามารถเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2553