งานกิจการนักศึกษา

ชมรม

Finance Club http://affair.spu.ac.th/student/finance
Performingdance & Drama http://affair.spu.ac.th/student/pdspucheer
English Club http://affair.spu.ac.th/student/english
ชมรมภาษา และวรรณศิลป์ http://affair.spu.ac.th/student/pws-spu
IT Smart Club http://affair.spu.ac.th/student/itsmart
Justice Club http://affair.spu.ac.th/student/justice
SE CLUB http://affair.spu.ac.th/student/seclub
Auto Mec. Racing Club http://affair.spu.ac.th/student/automec
ชมรมคนรักกีฬา http://affair.spu.ac.th/student/ilovesport
ชมรมศิลปะป้องกันตัว http://affair.spu.ac.th/student/matrilart
ชมรมบาสเกตบอล http://affair.spu.ac.th/student/basketball
ชมรมเทนนิส http://affair.spu.ac.th/student/tennis
ชมรมลีลาศ http://affair.spu.ac.th/student/lelas
ชมรมดาบสากล http://affair.spu.ac.th/student/fencing
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท http://affair.spu.ac.th/student/spu-camp
Rotaract Club http://affair.spu.ac.th/student/rotaract
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://affair.spu.ac.th/student/conservative
ชมรมรักกันเตือนกัน http://affair.spu.ac.th/student/campaign
ชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว http://affair.spu.ac.th/student/develop-tour
ชมรมอาสายุวกาชาด http://affair.spu.ac.th/student/redacross
ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ http://affair.spu.ac.th/student/personality
ชมรมสื่อสารมวลชน http://affair.spu.ac.th/student/masscom
ชมรมพุทธศาสตร์ http://affair.spu.ac.th/student/buddhist
ชมรมมุสลิม http://affair.spu.ac.th/student/muslimspu
ชมรมคริสเตียน http://affair.spu.ac.th/student/christian
ชมรมดนตรี http://affair.spu.ac.th/student/music
ชมรมขับร้องประสานเสียง http://affair.spu.ac.th/student/chorus
Art & Design Club http://affair.spu.ac.th/student/art-design
ชมรมรักการอ่าน http://affair.spu.ac.th/student/loveread
Bartender Club http://affair.spu.ac.th/student/bartender
ชมรมภาพยนต์และศิลปะการแสดง http://affair.spu.ac.th/student/movie
ชมรมเพื่อนสหกิจ http://affair.spu.ac.th/student/friend-job
ชมรมเทเบิลเทนนิส http://affair.spu.ac.th/student/table-tennis
Golf Club http://affair.spu.ac.th/student/golf
ชมรมวิทยุสมัครเล่น http://affair.spu.ac.th/student/spuham
ชมรมวอลเลย์บอล http://affair.spu.ac.th/student/volleybal
ชมรมยิงปืน http://affair.spu.ac.th/student/gun
ชมรมตะกร้อ http://affair.spu.ac.th/student/tagraw
ชมรมลอจิสติกส์ศรีปทุม http://affair.spu.ac.th/student/lsczone
ชมรมยุวชนประชาธิปไตย http://affair.spu.ac.th/student/d-youth
ชมรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม http://affair.spu.ac.th/student/sic
ชมรมที่นี่เกาหลี http://affair.spu.ac.th/student/korea
ชมรมคลินิกบัญชี http://affair.spu.ac.th/student/account