Untitled Document
 
    • ตรวจสอบผลการการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th
    • • หลักสูตรภาคปกติ และภาคค่ำ เปิดภาคการศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2553
    • • หลักสูตรภาคเสาร์ - อาทิตย์ เปิดภาคการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2553
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องนำหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้
1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
5. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป