Untitled Document
 
 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
 • 2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • 3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชา
 • ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร
 • การพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 • 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 • อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11
 • 61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6
 • 79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 • โทรศัพท์ 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
 • 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
 • อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์ 043 224 111 หรือ 08 7432 4733
 • 2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th หรือคลิกที่เมนูสมัครออนไลน์ด้านบน โดยเลือกตามวิทยาเขตที่ท่านประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
 • หมายเหตุค่าสมัคร : ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโทจำนวน 500 บาท โดยสามารถพิมพ์ใบ Pay-in ได้ในเมนูข้อ 2 ของการสมัครออนไลน์ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
 • หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้
1. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
5. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
หมายเหตุหลักฐานประกอบการรับสมัคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ