คณะและสาขา ที่เปิดสอน

0){ ?> "; $sql_maj_open1="SELECT * FROM fee WHERE major_id='$major_id' and fee_4y_kro='กรอ.' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open0="กรอ./กยศ.*"; }else{ $txt_open0="กยศ.*"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='1' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open1=""; }else{ $txt_open1="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='3' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open2=""; }else{ $txt_open2="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='2' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open3=""; }else{ $txt_open3="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='4' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open4=""; }else{ $txt_open4="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='5' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open5=""; }else{ $txt_open5="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='6' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open6=""; }else{ $txt_open6="-"; } echo" "; $m++; }} $k++; } ?>
คณะ / สาขาวิชา ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
กองทุนกู้ยืมฯ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ เทียบโอน*
 
        $major_name $txt_open0 $txt_open1 $txt_open2 $txt_open3 $txt_open5 $txt_open6
คณะและสาขา ที่เปิดสอน
0){ ?> "; $sql_maj_open1="SELECT * FROM fee WHERE major_id='$major_id' and fee_4y_kro='กรอ.' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open0="กรอ./กยศ.*"; }else{ $txt_open0="กยศ.*"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='1' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open1=""; }else{ $txt_open1="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='3' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open2=""; }else{ $txt_open2="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='2' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open3=""; }else{ $txt_open3="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='4' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open4=""; }else{ $txt_open4="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='5' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open5=""; }else{ $txt_open5="-"; } $sql_maj_open1="SELECT * FROM fac_open WHERE major_id='$major_id' AND fac_cat_id='6' "; $qr_maj_open1=mysql_query($sql_maj_open1); $rs_maj_open1=mysql_fetch_array($qr_maj_open1); if($rs_maj_open1>0){ $txt_open6=""; }else{ $txt_open6="-"; } echo" "; $m++; }} $k++; } ?>
ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส.
คณะ / สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ เทียบโอน*
 
  $major_name $txt_open0 $txt_open1 $txt_open2 $txt_open3 $txt_open5 $txt_open6