แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) 
ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560  
ทางเว็บไซต์ คลิกแจ้งความจำนงที่นี่ 


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111  
สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1025, 1362 และ 1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1118, 1124-6