20 บาท ฉลาดรอบโลก ปีที่ 3

UploadImage


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับทุกคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกชั้นปี ร่วมโครงการ
"โครงการ 20 บาท ฉลาดรอบโลก ปีที่ 3  ณ ประเทศเวียดนาม"
(ประมาณการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาได้รู้จักการเก็บออมเงิน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน
ได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสําคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด และมีประโยชน์

โดยนักศึกษาได้มีโอกาสทัศนศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ จากการเข้าร่วมโครงการ


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1997