วันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 
วันอังคารที่ 2 เมษายน  2562 เวลา 12.00 - 16.30 น.
ณ  บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 
โครงการวันเกียรติยศนี้ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและครอบครัว ได้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน อันเกิดเป็นผลสำเร็จของนักศึกษานำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 
โดยโครงการนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศในด้านต่างๆ โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างผลงานชื่อเสียงทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสาการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้ที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย คณะที่นักศึกษาสังกัด และความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา

กำหนดการ
เวลา 12.00 น.       นักศึกษา / ผู้ปกครอง ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.       ซักซ้อมการรับรางวัล
เวลา 13.45 น.       ประธานในพิธีฯ มาถึง
                              กล่าวรายงาน โดย อาจารย์สุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 14.00 น.       พิธีมอบรางวัล
เวลา 15.00 น.       ประธานให้โอวาท
เวลา 15.30 น.       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน    
                             เสร็จพิธีฯ

CALENDAR