แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดระบบให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 ทาง www.spu.ac.th 

***หมายเหตุ 
ระดับปริญญาตรี - วัน - เวลาฝึกซ้อม - รับจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
สถานที่ : ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   

ระดับปริญญาโท-เอก จะเปิดระบบแจ้งความจำนง เดือนมกราคม 2562 

สอบถาม โทร.  0 2579 1111 
สำนักงานทะเบียน  1362 และ 1364 
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125 
 

CALENDAR