ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  ผศ.จิตตราพร ลีละวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

บริหารจัดการตนเองของนักศึกษาในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารจัดการตนเองของนักศึกษาในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.จิตตราพร

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

ผลงานวิทยานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมประกวด/แข่งขันของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

1.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ น.ศ. สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ #SPU ได้คัดเลือกชนะการประกวดการแข่งขันปรับปรุงร้านค้าโชห่วยประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดี กับ น.ศ. สาขาการตลาด

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

รางวัล จัดทำเอกสารคำสอน เรื่อง การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ห้วหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บรรยายหัวข้อ Start and Strong SME 4.0 in Digital Age

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900