" Think Global "

ธุรกิจระหว่างประเทศ
มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

เรียนรู้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออก การตลาดระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบริหารมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก เน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์แบบมืออาชีพ จัดให้มีการศึกษาดูงานและโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในต่างประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกดิจิทัล

จุดเด่นของสาขา

“เรียนรู้ตลาดจีน-อาเซียนเชิงลึกและครอบคลุม จากตัวจริงประสบการณ์จริงในตลาดจีน-อาเซียน เน้นการฝึกปฏิบัติธุรกิจจริง”

มุ่งเน้นการทำธุรกิจกับจีน-อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดการค้าใหญ่ที่สำคัญมาก มีการเติบโตและมีศักยภาพสูง เรียนรู้กลยุทธ์เชิงลึกและครอบคลุม วิเคราะห์ตลาด โอกาสทางการค้ากับตลาดจีน-อาเซียน รวมทั้งการส่งออกสินค้าไปตลาดจีน-อาเซียน และการนำเข้าสินค้าจากจีน-อาเซียนมาขายที่ประเทศไทย มีการศึกษาดูงานที่ประเทศจีน-อาซียน เน้นการฝึกปฏิบัติธุรกิจจริง การเรียนการสอนทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกดิจิทัล เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงในตลาดจีน-อาเซียน จับมือมหาวิทยาลัยซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียนที่จีน 1 ภาคเรียน พร้อมฝึกฝนการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาแบบไม่มีสะดุด ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจจีน-อาเซียน อย่างมั่นใจ

ค่าเทอมสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ค่าเทอม

ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
40900
35,900 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ตลอด หลักสูตร (4 ปี) / 282,200 .-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะบริหารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

โครงสร้างหลักสูตร

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30   หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ    92  หน่วยกิต
 (2.1) วิชาแกน

31 หน่วยกิต

 (2.2) วิชาเอกบังคับ31 หน่วยกิต
(2.3) วิชาโท/วิชาเฉพาะ 
(เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1
15 หน่วยกิต 
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2
15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (International Business)
 • (อักษรย่อ) : B.B.A. (International Business)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

 • – ผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออกไปตลาดจีน-อาเซียน
 • – ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce (CBEC) จีน
 • – ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน-อาเซียน มาขาย
 • – Freight Forwarder
 • – General Manager Sea Freight & Air Freight Import Export (ผู้จัดการทั่วไปการขนส่งทางทะเล และ การขนส่งทางอากาศนำเข้าส่งออก)

คณาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (Ph.D.) International Business Asian Institute of Technology
ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing English Program National Institute of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี : (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (PhD.) Business and Social Sciences Kingston University, UK.
ปริญญาโท : (MSc.)(With Commendation) Management and Business Studies Research Kingston University, UK.
ปริญญาตรี : (บช.บ.) การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.M.) Business มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing and International Business Dominican University, USA
ปริญญาตรี : (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ศิระ สัตยไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

U Review
รีวิวสาขาการค้าระหว่างประเทศ

ในยุคที่ใครๆ ก็ตั้งเป้าหมายอยากเป็นผู้ประกอบการ หรือใฝ่ฝันอยากเป็น Startup คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาคุณไปให้ถึงเป้าหมาย โดยเตรียมคุณ ให้พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ตอบโจทย์ อาชีพ 6 สาขาวิชาสุดฮอต — การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจดิจิทัล การค้าระหว่างประเทศ วิชาการจัดการวิชาการตลาด วิชาการเงิน

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900