news

ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาคว้ารางวัลโครงการ University Fast Generation Contest

ทางสาขาวิชาการตลาดได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ University Fast Generation Contest ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติคุณชนะเลิศด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น (นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสารทางการตลาด สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าใจง่าย และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและตอบข้อซักถาม เมื่อลูกค้าเกิดข้อสงสัยอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งยังมีทักษะในการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี) เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะฯ โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. น.ส. ชนกานต์ สิทธิไพศาลวิทยา               สาขาการตลาด

2. น.ส. กนกวรรณ พลประสิทธิ์                     สาขาการตลาด

3. น.ส. สุจิตรา พุกนิล                                 สาขาการตลาด

4. น.ส. นลินี วุฒิยาลัย                                สาขาการตลาด

5. น.ส. รอฮานา คารี                                  สาขาการตลาด

6. นายพิพัฒน์ ศรีตระกูล                              สาขาการตลาด

7. นายณัฐวุฒิ เปลี่ยนวิรัตน์                           สาขาการตลาด

8. นายกิตติ์ลภัส เลิศอิทธิรัตน์                       สาขาการตลาด

9. นายศราวุฒิ กิตติยาวงศ์                            สาขาการตลาด

10. นายซำซูรี มะมูเลาะ                               สาขาดิจิตอลอาร์ต

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก