“ปั้นนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมทักษะรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่นของสาขา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

– ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
– จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
– มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ค่าเทอมที่ 1

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สอบถามเพิ่มเติม
  • ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

จุดเด่นและความก้าวหน้าทางอาชีพ
1. หลักสูตรเปิดสอนหลากหลายกลุ่มวิชาให้เลือกโดยมีทั้งสิ้น 13 กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาที่เปิดมีผู้สนในเรียนมากคือกลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มการจัดการองค์การสมัยใหม่ กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2. เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ระยะเวลาในการศึกษากระชับเรียนเพียง 4 ภาคการศึกษาสำหรับภาคปกติ และ 5 ภาคการศึกษาสำหรับภาคค่ำและภาคเสาร์อาทิตย์
4. กระบวนการเรียนการสอนที่โดดเด่น สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างนักธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ที่มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ (Creation) กระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขและทันสมัย (Happy and Innovative Learning) สร้างนักธุรกิจและนักบริหารธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) เพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable happiness) ดังนี้
    4.1 มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
    4.2 กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักธุรกิจ นักบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
    4.3 ดำเนินการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงทั้งในและนอกสถานประกอบการ และในสถานการณ์จำลอง และบทบาทสมมุติ
    4.4 เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นจริง การจัดทำการวิจัยภาคสนาม โดยทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    4.5 เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมไทย และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้และสอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
    4.6 เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความสามารถทั้งเรื่องกลยุท์การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐาน จริยธรรม คุณธรรมธุรกิจ และการจัดการความรู้และปัญญาในองค์การ
5. ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
6. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
7. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ สถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย ในกลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกต์และโซ่อุปทาน
8. สอนโดยคณาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทย
9. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
10. จัดเตรียม เอกสารประกอบการบรรยาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
11. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
12. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม สามารถบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
13. จัดรายการวิทยุ MBA RADIO และ MBA THEATER และ MBA PUBLIC SPEECH ที่เป็นบริการทางวิชาการโดยให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าและคณาจารย์ผ่านระบบ Social Network ทั้ง Twitter, Face Book, Hi5 และ YouTube

คุณสมบัติ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอบ
2. สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็มภาษาไทย     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • ชื่อย่อภาษาไทย      : บธ.ม.
  • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.B.A.

ระยะเวลาการศึกษา 

U Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

  •  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง
  • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70015,000
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)297,400

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,200 35,20037,30014,700
ชั้นปีที่ 236,50040,70014,700
ชั้นปีที่ 340,60038,80014,700
ชั้นปีที่ 418,900 
  รวมตลอด 4 ปี297,100

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล – lnfluencer140,200 35,200297,100
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,200 35,200297,400
ธุรกิจระหว่างประเทศ – ธุรกิจ จีน-อาเซียน240,200 35,200297,400
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,200 35,200297,100
บริหารธุรกิจ140,200 35,200297,100

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900

หลักสูตร 2 ปริญญา Dek66

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900345,400

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900