“ปั้นนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมทักษะรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่นของสาขา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

– ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
– จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
– มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ค่าเทอมที่ 1

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สอบถามเพิ่มเติม
  • ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

จุดเด่นและความก้าวหน้าทางอาชีพ
1. หลักสูตรเปิดสอนหลากหลายกลุ่มวิชาให้เลือกโดยมีทั้งสิ้น 13 กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาที่เปิดมีผู้สนในเรียนมากคือกลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มการจัดการองค์การสมัยใหม่ กลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2. เปิดสอนทั้ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ระยะเวลาในการศึกษากระชับเรียนเพียง 4 ภาคการศึกษาสำหรับภาคปกติ และ 5 ภาคการศึกษาสำหรับภาคค่ำและภาคเสาร์อาทิตย์
4. กระบวนการเรียนการสอนที่โดดเด่น สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างนักธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ที่มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ (Creation) กระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขและทันสมัย (Happy and Innovative Learning) สร้างนักธุรกิจและนักบริหารธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) เพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable happiness) ดังนี้
    4.1 มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุกสนาน และเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคต ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
    4.2 กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักธุรกิจ นักบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สถาบัน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
    4.3 ดำเนินการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงทั้งในและนอกสถานประกอบการ และในสถานการณ์จำลอง และบทบาทสมมุติ
    4.4 เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นจริง การจัดทำการวิจัยภาคสนาม โดยทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล (IRF) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    4.5 เน้นกระบวนการจัดกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมไทย และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้และสอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
    4.6 เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีความสามารถทั้งเรื่องกลยุท์การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐาน จริยธรรม คุณธรรมธุรกิจ และการจัดการความรู้และปัญญาในองค์การ
5. ดำเนินการสอนกลุ่มวิชาการประกันภัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันประกันภัยไทย
6. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ SME Bank ในกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
7. จัดการเรียนการสอนร่วมกับ สถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย ในกลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกต์และโซ่อุปทาน
8. สอนโดยคณาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทย
9. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
10. จัดเตรียม เอกสารประกอบการบรรยาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
11. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
12. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม สามารถบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
13. จัดรายการวิทยุ MBA RADIO และ MBA THEATER และ MBA PUBLIC SPEECH ที่เป็นบริการทางวิชาการโดยให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าและคณาจารย์ผ่านระบบ Social Network ทั้ง Twitter, Face Book, Hi5 และ YouTube

คุณสมบัติ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอบ
2. สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็มภาษาไทย     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • ชื่อย่อภาษาไทย      : บธ.ม.
  • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.B.A.

ระยะเวลาการศึกษา 

U Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

  •  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง
  • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900