facilities

IMG_0026

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึกการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และโปรแกรมเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้...