courses

ปริญญาตรี

DSC_4927

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Sports and Entertainment Business)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Sports and Entertainment Business)

จุดเด่น :-
หลักสูตรธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการบันเทิงทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง “เพื่อสร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ ในการบริหารจัดการธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง” โดยมีการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานในธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง เสริมสร้างการเรียนรู้จากมุมมองด้านอื่น ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพร้อมออกไปทำงานในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจกับองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ในธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง