เปิดรับเทอม 2/2565

ปริญญาตรี 2565

7 Big Banner web SPU 1140x450px

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

คณะ / สาขา ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขา วิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
SPU’s British College   
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program).
วิทยาลัยการบินและคมนาคม   
การจัดการความปลอดภัยการบิน.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
ธุรกิจการบิน.
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ.
การจัดการโรงแรมและไมซ์..
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์..
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ.
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ.
คณะนิเทศศาสตร์   
การออกแบบสื่อสารออนไลน์.
สื่อสารการแสดง..
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล.
คณะบริหารธุรกิจ   
การจัดการธุรกิจด้านการบิน.
ธุรกิจระหว่างประเทศ.
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่..
การตลาดดิจิทัล..
บริหารธุรกิจ (New).
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน..
คณะบัญชี   
การบัญชี. .
การบัญชี ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New).
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาปัตยกรรม.
การออกแบบภายใน.
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิต..
Sripatum International College   
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Management.
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business.

คือ ไม่เปิดรับ

คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น