สถานที่จอดรถวันพิธีฝึกซ้อม

สถานที่จอดรถวันพิธีฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

1. อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 350 คัน
2. อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 130 คัน
3. ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติดมศป.) จำนวน 300 คัน

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถาม สำนักงานอาคารสถานที่ โทร.025791111 ต่อ 1111, 1191