การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

 

ขั้นตอนการสั่งจองชุดครุย 

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา  โดยท่านสามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

การสั่งจองชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. *มีเจ้าหน้าที่ วัดตัวให้
หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือสั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
ติดต่อ 0-2579-1111 ต่อ 1254,1220 หรือ 093-0718899 , 099-2187676

 

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย

เมื่อทำการสั่งจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบจองชุดครุย (ใบแจ้งการชำระเงิน) จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย  (การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

กำหนดการรับชุดครุย

โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ (สวนกระดังงาประตูทางออก)
*บัณฑิต ที่ทำใบเสร็จหาย สามารถใช้บัตรประชาชนรับแทนได้

รายละเอียดและราคาชุดครุย

กรณีเช่าชุดครุย

 • ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด) ค่าเช่า 600 บาท ค่ามัดจำ 1,000  บาท
 • ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ) ค่าเช่า 600 บาท ค่ามัดจำ 1,000  บาท
 • ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว) ค่าเช่า 300 บาท ค่ามัดจำ 400  บาท

กรณีตัดใหม่

 • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาตรี (ครบชุด) ชุดละ 1,950 บาท
 • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาโท  (ครบชุด) ชุดละ 2,050 บาท
 • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาเอก (ครบชุด) ชุดละ 2,100 บาท
 • เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เสื้ออย่างเดียว) ตัวละ 1,600  บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาตรี  (กรณีมีชุดครุยแล้ว) ชุดละ 450 บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาโท  (กรณีมีชุดครุยแล้ว) ชุดละ 500 บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาเอก (กรณีมีชุดครุยแล้ว) ชุดละ 550 บาท
 • ซื้อโลโก้ อันละ 150 บาท

 

ราคาชุดครุย  เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ

กรณีเช่าชุดครุย

 • ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด) ค่าเช่า 600 บาท ค่ามัดจำ 1,200 บาท
 • ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เสื้ออย่างเดียว) ค่าเช่า 600 บาท ค่ามัดจำ 1,000 บาท
 • ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว) ค่าเช่า 300 บาท ค่ามัดจำ 600 บาท

กรณีตัดใหม่

 • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ (ครบชุด) ชุดละ 2,100 บาท
 • เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เสื้ออย่างเดียว) ชุดละ 1,600 บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ชุดละ 600 บาท

การคืนชุดครุย

ระดับปริญญาตรี

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2561 และวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์

หมายเหตุ

1. หากท่านไม่คืนชุดครุยตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 50  บาท

2. มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ  093-0718899 , 099-2187676

3. กรณีติดต่อการรับ – คืนชุดครุย โปรดนำใบเสร็จรับเงิน  มาแสดงด้วยทุกครั้ง

 

ตัวอย่างแถบสีชุดครุย : ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท – ระดับปริญญาเอก