การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

ขั้นตอนการสั่งจองชุดครุย 

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา  โดยท่านสามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

การสั่งจองชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. *มีเจ้าหน้าที่ วัดตัวให้
หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือสั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
ติดต่อ 0-2579-1111 ต่อ 1254,1220 หรือ 093-0718899 , 099-2187676

จองด้วยตนเอง ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จองชุดครุยออนไลน์ คลิกที่นี่

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย

เมื่อทำการสั่งจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบจองชุดครุย (ใบแจ้งการชำระเงิน) จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย  (การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

การรับชุดครุย

การรับชุดครุย  วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
*โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว   มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย /บัณฑิต ที่ทำใบเสร็จหาย สามารถใช้บัตรประชาชนรับแทนได้

รายละเอียดและราคาชุดครุย

กรณีเช่าชุดครุย

 • ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)             ค่าเช่า  600   บาท   ค่ามัดจำ   1,000  บาทฃ
 • ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ)                       ค่าเช่า   600   บาท   ค่ามัดจำ   1,000  บาท
 • ค่าเช่าแถบ + โลโก้  (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว)          ค่าเช่า   300   บาท   ค่ามัดจำ     400  บาท

กรณีตัดใหม่

 • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้  ปริญญาตรี (ครบชุด)         ชุดละ  1,950  บาท
 • ชุดครุยตัดใหม่+ แถบ + โลโก้  ปริญญาโท  (ครบชุด)         ชุดละ  2,050  บาท
 • ชุดครุยตัดใหม่+แถบ+โลโก้     ปริญญาเอก(ครบชุด)          ชุดละ  2,100  บาท
 • เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เสื้ออย่างเดียว)                              ตัวละ   1,600  บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้  ปริญญาตรี  (กรณีมีชุดครุยแล้ว)          ชุดละ     450  บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้  ปริญญาโท  (กรณีมีชุดครุยแล้ว)         ชุดละ     500  บาท
 • ค่าซื้อแถบ+โลโก้   ปริญญาเอก(กรณีมีชุดครุยแล้ว)           ชุดละ     550  บาท
 • ซื้อโลโก้                                                                  อันละ     150  บาท

ราคาชุดครุย  เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ

กรณีเช่าชุดครุย

 • ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)             ค่าเช่า  600   บาท   ค่ามัดจำ   1,200  บาท
 • ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ)                       ค่าเช่า   600  บาท   ค่ามัดจำ  1,000  บาท
 • ค่าเช่าแถบ + โลโก้  (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว)         ค่าเช่า   300   บาท   ค่ามัดจำ    400  บาท

กรณีตัดใหม่

 • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้  (ครบชุด)         ชุดละ 2,100  บาท
 • เสื้อสูทสากลตัดใหม่  (เสื้ออย่างเดียว)              ชุดละ 1,600  บาท
 • ค่าซื้อแถบ + โลโก้                                      ชุดละ    600  บาท

การคืนชุดครุย ปริญญาตรี

กำหนดการคืนชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562 และวันที่ 6 – 9 มกราคม 2563   เวลา 8.30 – 16.30  น.  ณ อาคารเอเนกประสงค์  (หากท่านไม่คืนชุดครุยตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 50  บาท)

*หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ  093-071-8899   ,  099-2187676  

ตัวอย่างแถบสีชุดครุย : ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท – ระดับปริญญาเอก