การรับชุดครุยนั้น หากไม่มีใบเสร็จสำหรับการโอนเงินหรือไม่สามารถมารับชุดด้วยตนเองไ้ด้จะทำอย่างไร

สามารถให้รับแทนได้โดยนำที่นำเงินเข้าธนาคารมารับได้  หรือ  ใบ   payin   และในกรณีที่ใบรับชุดหาย  สามารถนำสำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนากูกต้องให้เรียบร้อย  สำเนาบัตรประชาชนที่ส่งมาทาง FAX  ไม่สามารถรับชุดได้

 

ใบแจ้งความจำนงหายหรือ print ไม่ได้ทำอย่างไร

กรุณาติดต่อมายังสำนักงานทะเบียนเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อได้ที่ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น L โทร.0-2579-1111 ต่อ 1116, 1115, 1361, 1362

 

เงินค่าประกันจะได้ภายในกี่วัน หลังจากยื่นคำร้อง

การขอเงินประกันของเสียหายคืนนั้น ไม่มีกำหนดสิ้นสุด แต่หลักการปฏิบัตก็ควรจะรีบดำเนินการยื่นคำร้องขอเงินคืนโดยเร็ว  หลังจากมีประกาศรายชื่อจบแล้ว  ก็สามารถขอใบคำร้องที่งานการเงิน สำนักงานการคลังเพื่อยื่นเรื่องขอเงินคืนได้ ไม่ควรทื้งไว้นานเนื่องจากทางการเงินเองก็ต้องดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงินให้นักศึกษาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  ประมาณ 2-3 อาทิตย์คะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเงินชั้น L อาคาร 1 โทร.025791111 ต่อ 1366 ,1170 ,1367

 

ไม่สามารถรับปริญญาตามที่มหาลัยกำหนดได้จะขอเลื่อนไปรับเป็นปีหน้าได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา และประสงค์จะเข้าร่วมพีธีประสาทปริญญารุ่นถัดไป สามารถดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้    1.1. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญารุ่นถัดไป ย้อนได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา    1.2. ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำร้องที่คณะที่สำเร็จการศึกษา โดยระบุเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมพีธีประสาทปริญญาในปีที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมีหลักฐานประกอบ    1.3. ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานตามข้อ 1.2 ต่อคณะที่สำเร็จการศึกษา ภายใน 10 วันทำการนับจากพิธีประสาทปริญญารุ่นนั้นๆ   วิธีในการดำเนินการ สามารถซื้อแบบคำร้อง ได้ที่สำนักงานการเงินอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น L   ห้อง 010 โทร.02 5791111 ต่อ 1367 , 1366  ในเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น L โทร.0-2579-1111 ต่อ 1116, 1115, 1361, 1362  เวลาทำการ