คณะ / สาขาวิชา เปิดรับ 1-2/2565

ปริญญาตรี 2565

คณะ / สาขาวิชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับ#Dek65 รอบสุดท้าย! สมัครเรียนด่วนก่อนปิดรับภายใน 31 ส.ค. 65 เงื่อนไขป็นไปตามบหาวิทยาลัยกำหมด

ปีการศึกษา

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 1-2/2565 ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 10 1 .
SPU’s British College
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program) 5   .
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน 10 2 + Human * .
การจัดการความปลอดภัยการบิน : นักบินพาณิชย์ 5 2 + Human * .
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน 20 2 + Human * .
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ 10 2 + Human * .
การจัดการโรงแรมและไมซ์ 20 1 .
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 20 1 .
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 10 2 .
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 10 2 .
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 10 2 .
คณะนิเทศศาสตร์
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ 20 2 + Human * .
สื่อสารการแสดง 10 1 .
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 10 2 + Human * .
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้านการบิน 20 2 + Human * .
ธุรกิจระหว่างประเทศ 20 2 .
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 20 1 .
การตลาดดิจิทัล 10 1 .
บริหารธุรกิจ (New) 20 1 .
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 10 2 + Human * .
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก 10 2 + Human * .
คณะบัญชี
การบัญชี 20 2 .
การบัญชี : การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 10 2 .
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 1 .
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2 + Human * .
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) 20 2 + Human * .
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม 10 2 .
การออกแบบภายใน 10 3 .
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 10 2 + Human * .
การออกแบบกราฟิก 15 2 + Human * .
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 10 2 + Human * .
ดิจิทัลอาร์ตส์ ปิดรับ 2 + Human * .
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต 15 1 .
Sripatum International College
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Management 10 1 .
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business 10 2 + Human * .
ผู้จบ ปวส.
คณะ / สาขาวิชาจำนวนรับ 1-2/2565ลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
อาทิตย์*
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิศวกรรมไฟฟ้า102 + Human *.
วิศวกรรมโยธา102 + Human *.
วิศวกรรมเครื่องกล 102 + Human *.
วิศวกรรมอุตสาหการ  202 + Human *.
วิศวกรรมระบบราง 102 + Human *.
คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 1-2/2565 ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 10 1
SPU’s British College
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program) 5
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน 10 2 + Human *
การจัดการความปลอดภัยการบิน : นักบินพาณิชย์ 5 2 + Human *
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน 20 2 + Human *
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ 10 2 + Human *
การจัดการโรงแรมและไมซ์ 20 1
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 20 1
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 10 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 10 2
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 10 2
คณะนิเทศศาสตร์
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ 20 2 + Human *
สื่อสารการแสดง 10 1
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 10 2 + Human *
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้านการบิน 20 2 + Human *
ธุรกิจระหว่างประเทศ 20 2
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 20 1
การตลาดดิจิทัล 10 1
บริหารธุรกิจ (New) 20 1
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 10 2 + Human *
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก 10 2 + Human *
คณะบัญชี
การบัญชี 20 2
การบัญชี : การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 10 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 2 + Human *
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) 20 2 รอการอนุมัติ *
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม 10 2
การออกแบบภายใน 10 3
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 10 2 + Human *
การออกแบบกราฟิก 15 2 + Human *
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 10 2 + Human *
ดิจิทัลอาร์ตส์ ปิดรับ 2 + Human *
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต 15 1
Sripatum International College
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Management 10 1
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business 10 2 + Human *
 
คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 1-2/2565 ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 + Human *
วิศวกรรมไฟฟ้า : ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2 + Human *
วิศวกรรมโยธา 2 + Human *
วิศวกรรมโยธา : ธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง 2 + Human *
วิศวกรรมเครื่องกล 2 + Human *
วิศวกรรมเครื่องกล : เทคโนโลยีอาคาร 2 + Human *
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2 + Human *
วิศวกรรมอุตสาหการ : การจัดการวิศวกรรม 2 + Human *
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) 2 + Human *
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้
  ปวส.
คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 1-2/2565 ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์ อาทิตย์*
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรมและไมซ์ 10 1
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 10 1
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 20 1
การตลาดดิจิทัล 15 1
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 2 + Human *
คณะบัญชี
การบัญชี 10 2
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) 20 2
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ 20 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบกราฟิก 2 + Human *
 
คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 1-2/2565 ลักษณะการกู้ยืมฯ ผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ อาทิตย์*
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า 10 2 + Human *
วิศวกรรมโยธา 10 2 + Human *
วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 + Human *
วิศวกรรมอุตสาหการ  20 2 + Human *
วิศวกรรมระบบราง 10 2 + Human *
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้