บริการจอง-การรับ รูปถ่ายพิธีประสาทปริญญาบัตร

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565
เวลา 8.30 – 17.00 น. มีบริการรับจองรูป 3 จุด ดังนี้

  1.  บริเวณหลังกองอำนวยการ
  2.  บริเวณลานหน้าอาคาร 10
  3.  บริเวณอาคาร 11 ชั้น 1 โซน C

รายละเอียดแบบกรอบภาพถ่าย
บัณฑิตสามารถเลือกแบบชุดกรอบภาพถ่ายพร้อมราคา และชำระเงินกับบริษัทฯได้ตามวันและเวลาข้างต้น

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5 อีเมล : graduation.spu@spu.ac.th