Thesis Graphic Design โครงงานออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อผสมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นติ่งอย่างถูกวิธี