อาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF) ระดับชำนาญการ (Proficiency)