บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับนายเทิดภูมิ ทิพย์สูงเนิน ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่