บทความ SPU : "สืบวิธีค้นหา ค้นเจอตัวเอง" โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม