เสวนาบริหารงานก่อสร้าง

UploadImage
 

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ Do nad Don"T for Estate Developers