ร่วมยินดี! 8 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 6 ครั้งที่ 2

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 8 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 6 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2 ระดับ) อาทิ

UploadImage

ระดับที่ 3 ระดับชำนาญพิเศษ (ACCOMPLISHMENT) จำนวน 1 คน ได้แก่
  1. รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

UploadImage

ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (PROFICIENCY) จำนวน 7 คน ได้แก่
  1. ผศ.ดร.สุธนี มงคล คณะบริหารธุรกิจ
  2. ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
  3. ผศ.ธนภณ สมหวัง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  4. ดร.ฉัตรชัย ราคา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  5. อาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  6. อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  7. อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)