2 ศิษย์เก่าคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น"64 ระดับ “SILVER AWARD”

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ 2 ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล “สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564” ระดับ SILVER AWARD ได้แก่ คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด และ คุณธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในงานพิธีมอบรางวัล สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Accounting Firm Award 2021) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล และหวังเป็นต้นแบบช่วยกระตุ้นให้สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศตื่นตัวต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการจากทั่วประเทศ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
คุณธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด
ศิษย์เก่า หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม