ม.ศรีปทุม รับรางวัลสุดยอดต้นแบบอุดมศึกษา'64 ควอท.-สป.อว.

UploadImage
 
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564" ในบทบาทเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานด้วยการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย PSU-TPSF ประจำปี 2564" จากนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานพิธี ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน "Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

UploadImage
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม