DEK SITI SPU เจ๋ง! คว้ารางวัลประกวด คลิปวีดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลชมเชย จากผลงาน เรื่อง "อยากให้บ้านเมืองสุจริต ต้องปลูกฝังลงไปในจิต" โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดยเข้ารับรางวัลในพิธีฯ ผ่านรูปแบบออนไลน์ จาก นายชวน หลีกภัย ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีฯมอบรางวัลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวดฯ ดังกล่าว ที่รัฐสภา กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม
นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม