นศ.ป.โท คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี’64

UploadImage
 
การันตรีคุณภาพ! คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ระดับดี ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลกระทบของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดี จำนวน 3,000 บาท จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี