รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี และประกวดเขียนเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี

UploadImage
 
บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัญชี SPU ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี และประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%