ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

UploadImage
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดย สุรีย์ โบษกรนัฎ และคณะ
ปี 2563
ไฟล์แนบ