มอบรางวัลนศ.เก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage
 
UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีและมอบรางวัลโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ สำหรับผลการแข่งขันโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562ในประเภทต่างๆ จำนวน 3 ประเภท มีดังนี้

UploadImage

1. ประเภทโครงงานกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญหรัณย์ บุษรากุล ,นางสาวพัชรินทร์ สังวาลย์ ,นางสาวธัญชนก รามสิทธิ์นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ จากผลงานโครงการ “การออกแบบภาพประกอบและการทำบอร์ดเกม”

UploadImage

2. ประเภทโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมหัสธนะ หมื่นเศษ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากผลงานโครงการ  “การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อคิดปริมาณงานของงานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารห้องชุดขนาดใหญ่”

UploadImage

3. ประเภทโครงงานนานาชาติ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์นาถ งิ้วลาย นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  จากผลงานโครงการ “Loan Classification and Provision of Lao PDR Bank”

UploadImage
1. ประเภทโครงงานกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญหรัณย์ บุษรากุล ,นางสาวพัชรินทร์ สังวาลย์ ,นางสาวธัญชนก รามสิทธิ์นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ จากผลงานโครงการ “การออกแบบภาพประกอบและการทำบอร์ดเกม”
2. ประเภทโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมหัสธนะ หมื่นเศษ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากผลงานโครงการ  “การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อคิดปริมาณงานของงานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารห้องชุดขนาดใหญ่”
3. ประเภทโครงงานนานาชาติ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์นาถ งิ้วลาย นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  จากผลงานโครงการ “Loan Classification and Provision of Lao PDR Bank”