แนวทางการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

UploadImage
 
UploadImage
 
     การบริหารงบประมาณ เป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งการควบคุมงบประมาณนี้จะทำให้ทราบว่างบประมาณที่อนุมัติไปแล้วได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้จริง โดยมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบที่หน่วยงานกำหนดและมีแนวทางการปฏิบัติทางด้านการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ดังนี้
     1. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณของหน่วยงานจากหนังสืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตามหมวดรายรับและทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ตามหมวดรายจ่าย แยกเป็นแผนงาน โครงการและกิจกรรม โดยการแสดงยอดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้สำหรับการควบคุม
     2. ตรวจสอบและบันทึกงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
     3. บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ ตามใบสำคัญรับและบันทึกจ่ายเงินงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายตามใบสำคัญจ่าย ซึ่งหน่วยงานคลังต้องบันทึกรายการทั้งหมดขององค์กรและสามารถสอบยันกับหน่วยงานผู้เบิกภายในองค์กรได้
     4. สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณคงเหลือประจำเดือน เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
     5. กรณีมีการขอผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี การเหลื่อมปีและขยายเวลา จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ ตามข้อผูกพันสัญญาที่เกิดขึ้นจริง
 
--------------------
คุณนุชจนีย์  ดีจิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหม่
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม